ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – BEER FEST 2019

1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Cyprus και θα διαρκέσει από την 28/06/2019 ως και τις 12/07/2019.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου ηλικίας 18 ετών και άνω που θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (www.lidlfoodacademy.com.cy), νοουμένου ότι θα έχουν απαντήσει σωστά σε συγκεκριμένη ερώτηση που θα υπάρχει στη φόρμα συμμετοχής. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι «Πoιό από τα παρακάτω χρώματα δεν συμπεριλαμβάνεται στο λογότυπο της Lidl; Μπλε, κίτρινο, πράσινο ή κόκκινο». H σωστή απάντηση του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης).
3. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των νικητών και άλλων τριών (3) ατόμων της επιλογής τους στο event ‘beer o’clock event’ που θα πραγματοποιηθεί στην Lidl Food Academy στις 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 8μμ.
4. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα, ούτε ανταλλάσσεται.
5. Από τις συμμετοχές που θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Lidl Food Academy, θα επιλέγονται μετά από τυχαία κλήρωση που θα διεξάγεται από την εταιρεία MSPS Cyprus στα γραφεία της (Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία) συνολικά δεκαπέντε (15) νικητές και δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί για συμμετοχή στο προκαθορισμένο event. Το event ολοκληρώνεται εντός μίας μόνο ημέρας και θα είναι διάρκειας από 3 έως και 4 ωρών.
6. H κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της MSPS Cyprus στην οδό Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία, παρουσία δικηγόρου Κύπρου κ. Χριστάκη Χριστοφίδη ή αναπληρωτή του και εκπροσώπου της Lidl Cyprus στις 12 Ιουλίου 2019, στις 3μμ.
7. Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων στο event δεν καλυφτεί από τους νικητές και τους επιλαχόντες, η MSPS θα προβαίνει μετά από σχετική εντολή της Lidl Cyprus σε νέα τυχαία επιλογή νικητών – νοουμένου και εδώ ότι οι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία και η απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού είναι ορθή. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων επιλεχθεί αλλά δεν μπορεί να παραβρεθεί στο event στο οποίο κληρώθηκε, δεν μπορεί να επιλέξει άλλη ημερομηνία, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το έπαθλο σε άλλο άτομο της επιλογής του.
8. Αριθμός θέσεων στο event ‘beer o clock’ (πέραν αυτών που αναφέρονται στην κλήρωση), μπορεί να δοθεί με πρόσκληση και χωρίς κλήρωση, σε δημοσιογράφους, εργαζομένους στα ΜΜΕ, καθοδηγητές γνώμης και άλλα άτομα με τα οποία η Lidl Cyprus συνεργάζεται ή προσδοκεί σε συνεργασία ή στήριξη στις εργασίες της.
9. Ο κάθε νικητής, ως προελέχθη, θα αναδειχθεί μετά από τυχαία κλήρωση και νοουμένου ότι αυτός θα έχει δώσει την ορθή απάντηση στην προαναφερόμενη ερώτηση. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαφανεί ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν έχει δώσει ορθή απάντηση, τότε αυτή η κλήρωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται, μέχρις ότου κληρωθεί διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει δώσει ορθή απάντηση. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρώνονται και οι αναπληρωτές οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο έπαθλο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την κλήρωση, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 10 κατωτέρω.
10. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην εταιρία «LIDL CYPRUS» να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί του επάθλου.
11. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω Email από την MSPS Cyprus. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγμένου νικητή, θα επιλέγονται οι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 24 ωρών από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας εκ μέρους του Διοργανωτή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή/και αρνηθεί την αποδοχή του επάθλου ή η συμμετοχή του είναι άκυρη λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων του διαγωνισμού τότε, δεν υφίσταται ευθύνη της Lidl Cyprus για απόδοση του επάθλου και απολλύεται κάθε δικαίωμα του νικητή επ’ αυτού αλλά και οποιαδήποτε άλλη αξίωση σχετική με τον εν λόγω διαγωνισμό. Στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα αυτής της παραγράφου το εν λόγω έπαθλο θα το κερδίσει ο αναπληρωτής νικητής σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 8 ανωτέρω.
12. Η Lidl Cyprus έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής του event αλλά και των κληρώσεων και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ή εφόσον λάβει τέτοια εντολή από δημόσια κυπριακή αρχή.
13. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.cy. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.
14. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης), από όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα

 

TOP