Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Cyprus (Πηγάσου 2,7100 Αραδίππου Λάρνακα) και θα διαρκέσει από τις 25/09/2020 ως και τις 2/10/2020. («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των όρων συμμετοχής.

2. Το Lidl Wellness Camp, το οποίο διοργανώνεται από την Lidl Cyprus πρόκειται να διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2020 στο χωριό Αγρός και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Ρόδον (Αγρός, 4860, Επαρχία Λεμεσού, Κύπρος) είναι ένα τριήμερο συνέδριο που αποτελείται από σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια που αποσκοπούν στο να προσφέρουν γνώσεις σχετικές με τη διατροφή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Κύπρου ηλικίας 18 και άνω, που θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (www.lidlfoodacademy.com.cy) με τα αιτούμενα στοιχεία, και θα έχουν απαντήσει σωστά ακόλουθη ερώτηση που θα υπάρχει στη φόρμα συμμετοχής «Ποιο μήνα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού (World Food Day); Α. Δεκέμβριο Β. Μάρτιο Γ. Οκτώβριο ή Δ. Αύγουστο». Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Lidl Cyprus.

3. Το δώρο του διαγωνισμού περιλαμβάνει συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια και διαλέξεις του Lidl Wellness Camp, διαμονή για δύο βράδια (17 και 18 Οκτωβρίου 2020) σε οικογενειακή σουίτα (τετράκλινο) στο ξενοδοχείο Ρόδον (Αγρός, 4860, Επαρχία Λεμεσού, Κύπρος) και πλήρη διατροφή από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2020 για 20 τυχερούς. Η Lidl Cyprus δεν καλύπτει τα κόστη μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, ούτε οποιεσδήποτε έξτρα χρεώσεις γίνουν στα εστιατόρια μπαρ και δωμάτια του ξενοδοχείου. Η αποδοχή του δώρου συνεπάγεται τη συμμετοχή των νικητών σε όλα τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν, όπως αυτά ορίζονται στο πρόγραμμα των σεμιναρίων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.lidlfoodacademy.com.cy. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιο νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης του δώρου, εφόσον αυτός αδυνατεί να παρευρεθεί σε αυτά και θα κληθεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών, με τη σειρά που αναδείχθηκε από την κλήρωση, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε νικητή να επιλέξει τρία (3) ακόμη άτομα- συνοδούς της επιλογής του. Η Lidl Cyprus δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και αμεταβίβαστο, να εξαργυρωθεί με χρήματα, ούτε να αντικατασταθεί/ανταλλαγεί με άλλο.

5. Η κλήρωση των είκοσι (20) νικητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 στα γραφεία της MSPS Cyprus στην οδό Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία, παρουσία δικηγόρου Κύπρου κ. Χριστάκη Χριστοφίδη, ή αναπληρωτή του και εκπροσώπου της Lidl Cyprus.

6. Ο κάθε νικητής, ως προελέχθη, θα αναδειχθεί μετά από τυχαία κλήρωση και νοουμένου ότι αυτός θα έχει δώσει την ορθή απάντηση στην προαναφερόμενη ερώτηση. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαφανεί ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν έχει δώσει ορθή απάντηση, τότε αυτή η κλήρωση δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεχίζεται η διαδικασία με άλλη κλήρωση μέχρις ότου κληρωθεί διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει δώσει ορθή απάντηση. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρώνονται και οι επιλαχόντες οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δώρο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την κλήρωση, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 10 κατωτέρω.

7. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην εταιρία «Lidl Cyprus» να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί των δώρων.

8. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω Email. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με τον διοργανωτή εντός (δύο) 2 ημερών ή/και δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο ή/και δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, δεν υφίσταται υποχρέωση της Lidl Cyrpus για απόδοση του δώρου, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο και θα κληθεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών, με τη σειρά που αναδείχθηκε από την κλήρωση, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία.

9. Η Lidl Cyprus έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου αλλά και της κλήρωσης και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ή εφόσον λάβει τέτοια εντολή από δημόσια κυπριακή αρχή.   

10. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.com.cy. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.   

11. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης), από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

12.  Ειδικός όρος: Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συστάσεις αναφορικά με τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης και διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εκδηλώσεις να διεξάγονται με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια για αυτό, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας σε εσωτερικούς χώρους, παρακαλείστε όπως τηρήσετε τους παρακάτω όρους:  – Παρακαλείστε για την τήρηση αποστάσεων των 2 μέτρων από κάθε άλλο παρευρισκόμενο. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια σεμιναρίων σε κλειστούς χώρους.  – Να γίνεται συστηματική και συχνή χρήση αντισηπτικού.  – Εάν κάποιος νικητής/συνοδός παρουσιάζει οποιαδήποτε από τα συμπτώματα του κορωνοϊού, ή που έχει έρθει πρόσφατα σε επαφή με άτομο το οποίο παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα, παρακαλείται να μην προσέλθει στην εκδήλωση.  – Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί η θερμοκρασία σας πριν την είσοδο στις εκδηλώσεις/ συνέδριο.

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό αυτού του όρου που αφαιρέθηκε.

Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.