Όροι συμμετοχής "Taste the Summer"

Η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) (στο εξής: «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση με έπαθλο τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του καταστήματός της στη Μουτταγιάκα (Αριάδνης 55, 4531, Μουτταγιάκα) στη Λεμεσό με τίτλο «TASTE ΤΗΕ SUMMER».

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 27/6/2023 στις 15:00 (ΕΕΤ)  και λήγει στις 10/07/2023  στις 00:00 (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

 

Συμμετοχή

Προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι ενδιαφερόμενοι εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού να 1) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, 2) συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό τους και το email τους στη φόρμα συμμετοχής που θα αναρτηθεί στη σελίδα της Lidl Food Academy (https://www.lidlfoodacademy.com.cy/taste-the-summer-2023-limassol/ και 3) να επιλέξουν τη σωστή απάντηση στην ερώτηση: Τι είναι η Lidl Food Academy ΟΝ ΤΗΕ GO;  Κάθε συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει και καταχωρεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσες φορές επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή είναι έγκυρη, βάσει των προαναφερθέντων σημείων.

Σημειώνεται ότι συμμετοχές με υβριστικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται και δε θα συμμετέχουν στην κλήρωση.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

Δεν έχουν δικαίωμα στον διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Lidl Cyprus, εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι σε αυτές.

 

Διαδικασία κλήρωσης νικητών

Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία της συνεργαζόμενης με το διοργανωτή εταιρείας MSPS Cyprus (Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096, Λευκωσία). Οι νικητές καθορίζονται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού, ήτοι μετά το πέρας της διαγωνιστικής περιόδου. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα λάβει χώρα στις 11/7/2023. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι (6) κληρώσεις, δηλ. μία για κάθε εκδήλωση ανάλογα με την επιλογή της ημέρας και εκδήλωσης που έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους. Για τις εκδηλώσεις που αφορούν τα «Little Chefs», θα αναδειχθούν 10 νικητές και 10 επιλαχόντες για κάθε σεμινάριο. Για τα «cooking shows» θα αναδειχθούν 10 νικητές και 10 επιλαχόντες, ενώ για τα ‘Βeer Garden’ θα αναδειχθούν 30 νικητές και 30 επιλαχόντες. Ο αριθμός των νικητών ανά εκδήλωση, φαίνεται στον πίνακα παρακάτω.

Ημερομηνία:  15/7 Σάββατο
(ώρα) εκδήλωση Αριθμός Νικητών Επιλαχόντες
(10:00 – 11:00) Little Chefs– Τιραμισού Σοκολάτας 10 10
(11:00 – 12:00) Little Chefs– Τιραμισού Σοκολάτας 10 10
(18:00 – 20:00) cooking shows – Γεύσεις Αιγαίου 10 10
(20:30 – 23:30) Beer Garden 30 30

 

Ημερομηνία:  16/7 Κυριακή
(ώρα) εκδήλωση Αριθμός Νικητών Επιλαχόντες
(10:00 – 11:00) LFA on the go /Little Chefs – Cheesecake 10 10
(11:00 – 12:00) LFA on the go /Little Chefs – Cheesecake 10 10
(18:00 – 20:00) LFA on the go / cooking shows – Μεξικάνικη Κουζίνα 10 10
(20:30 – 23:30) Beer Garden 30 30

 

Δώρα

Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν συμμετοχή με ακόμα ένα άτομο της επιλογής τους σε μία από τις 6 εκδηλώσεις, βάσει της επιλογής τους στη φόρμα συμμετοχής.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της Lidl Cyprus.

 

Ενημέρωση νικητών

Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή μέσω τηλεφώνου ή/και email εντός 2 ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τον νικητή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή ενημέρωσής του, κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο ή δεν ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του δώρου, το δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας/ανάδειξης από την κλήρωση, αναπληρωματικό νικητή.

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την πληρότητα ή/και ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο νικητής.  Οι νικητές απολύουν κάθε αξίωση τους για το δώρο, χωρίς να διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράδοση του δώρου λόγω μη πλήρους ή/και λανθασμένης ή/και μη έγκαιρης καταχώρησης στοιχείων εκ μέρους τους.

 

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από το διαγωνισμό.  Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

 

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει, να τροποποιήσει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό όταν συντρέχει σοβαρός λόγος ή όταν υπάρχει σχετική οδηγία/απαίτηση αρμόδιας αρχής. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός κι αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο για τα οποία ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας – παραγωγού εταιρίας. Δεν ευθύνεται επίσης για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο προέκυψε μετά την παράδοσή τους στον τυχερό νικητή.

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο 6 μηνών από την αποστολή/παράδοση του δώρου στους νικητές. Σε περίπτωση διανομής μη χρηματικών δώρων, τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται. Το όνομα ή/και ο τόπος διαμονής του νικητή ενδέχεται να δημοσιευτεί/ούν στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του Διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Σε περίπτωση που πρόκειται να λάβει χώρα φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση με τους νικητές του διαγωνισμού, το παραχθέν υλικό των οποίων θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Διοργανωτή ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα, ο Διοργανωτής θα ζητήσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 ΓΚΠΔ έχετε ως συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (υποκείμενα των δεδομένων), δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση dataprotection@lidl.com.cy ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία. Αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων για την Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Ιάσονος 1, Τ.Κ. 1082, Λευκωσία, commissioner@dataprotection.gov.cy). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dataprotection.gov.cy). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο διαγωνισμών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας στην ενότητα που αφορά τους διαγωνισμούς.

 

Κατάθεση όρων διαγωνισμού

Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Γιώργος Βαλιαντής), από όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

Λοιποί κανονισμοί

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: socialmedia@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν.

Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.