Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό Little Chefs

 1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τη Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) και θα διαρκέσει από την 01/03/2024 τις 9:00 π.μ. ως και τις 28/2/2025, 1:30μ.μ.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και άνω που θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (www.lidlfoodacademy.com.cy), νοουμένου ότι θα έχουν απαντήσει σωστά σε συγκεκριμένη ερώτηση που θα υπάρχει στη φόρμα συμμετοχής. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι «Ποιο χρώμα δεν βρίσκεται στο λογότυπο της Lidl; Α. Μπλε, Β. Μαύρο, Γ. Κίτρινο ή Δ. Κόκκινο». Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή αγορά λαχνού.
 3. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή του επιτυχόντος συνοδευόμενου από έως και δύο (2) ανήλικα ηλικίας από 6 έως και 17 σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα/σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στη Lidl Food Academy, τα οποία ο συμμετέχων θα έχει επιλέξει κατά τη συμμετοχή του, που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

 

Εφόσον κατά την ημέρα του μαθήματος δεν δύνανται να προσέλθουν αμφότεροι γονείς/ ασκούντες τη γονική μέριμνα για την επί τόπου υπογραφή της συγκατάθεσης για τη συμμετοχή του τέκνου τους στο μάθημα μαγειρικής, τότε ο προσερχόμενος γονέας θα πρέπει να εκτυπώσει και να φέρει μαζί του υπογεγραμμένη την εν λόγω συγκατάθεση από αμφότερους γονείς/ ασκούντες τη γονική μέριμνα. Η φόρμα συγκατάθεσης καθώς και λεπτομέρειες  για τα μαθήματα και τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (www.lidlfoodacademy.com.cy). Σε περίπτωση αλλαγής της εθνικής νομοθεσίας για θέματα που αφορούν τον Covid-19, τα μαθήματα ενδέχεται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών, σύμφωνα με τις προσταγές της εκάστοτε νέας κυβερνητικής απόφασης.

 

 1. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, ούτε να αντικατασταθεί/ανταλλαγεί με άλλο είδος.

 

 1. Για κάθε μάθημα θα διεξάγονται 2 κληρώσεις: Μία για παιδιά 6 έως 9 ετών και μία για παιδιά 10 έως 17 ετών. Από την κλήρωση 6 έως 9 ετών, θα αναδεικνύονται συνολικά δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες και από την κλήρωση 10 έως 17 ετών, θα αναδεικνύονται συνολικά δεκαπέντε (15) νικητές και δεκαπέντε (15) επιλαχόντες για συμμετοχή σε ένα (1) εκ των προκαθορισμένων μαθημάτων. Σε περίπτωση λήψης έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας Covid-19, ο αριθμός των νικητών ενδέχεται να μειωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν ο επιθυμητός αριθμός των εικοσιπέντε (25) συμμετεχόντων στα μαθήματα δεν συμπληρωθεί από τους νικητές και τους επιλαχόντες, η συνεργαζόμενη με τον Διοργανωτή διαφημιστική εταιρεία MSPS ΑΦΜ 1226667 Ε   θα προβαίνει μετά από σχετική εντολή της Lidl Cyprus σε νέα κλήρωση νικητών – νοουμένου και εδώ ότι οι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία και η απάντησή τους στην ερώτηση του διαγωνισμού είναι ορθή. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε νικητής δεν μπορεί να παραβρεθεί στο μάθημα για το οποίο κληρώθηκε και δεν μπορεί να επιλέξει άλλη ημερομηνία που τον/την βολεύει για να παραβρεθεί, έχει την δυνατότητα να μεταβιβάσει το έπαθλο σε άλλο άτομο της επιλογής του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους.

 

 1. Αριθμός θέσεων στα μαθήματα (πέραν αυτών που αναφέρονται στην κλήρωση), μπορεί να δοθεί με πρόσκληση και χωρίς κλήρωση, σε δημοσιογράφους, εργαζομένους στα ΜΜΕ, καθοδηγητές γνώμης, influencers και άλλα άτομα με τα οποία η Lidl Cyprus συνεργάζεται ή στήριξη στις εργασίες της κατά την κρίση της Lidl Cyprus.

 

 1. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της MSPS Cyprus (Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία), παρουσία νομικού εκπροσώπου επτά (7) ημέρες πριν το κάθε μάθημα εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 1. Ο κάθε νικητής, ως προελέχθη, θα αναδειχθεί μετά από τυχαία κλήρωση και νοουμένου ότι αυτός θα έχει δώσει την ορθή απάντηση στην προαναφερόμενη ερώτηση. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαφανεί ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν έχει δώσει ορθή απάντηση, τότε αυτή η κλήρωση δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεχίζεται η διαδικασία με άλλη κλήρωση μέχρις ότου κληρωθεί διαγωνιζόμενος με ορθή απάντηση. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρώνονται και οι αναπληρωτές οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο έπαθλο του διαγωνισμού κατά τη σειρά επιλογής τους από την κλήρωση, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 10. Ισχύει πολλαπλό δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται πως κάθε νικητής δύναται να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής σε περισσότερα του ενός μαθήματα, ισχυρή θα θεωρείται η πρώτη ανάδειξή του ενώ για την επόμενη/επόμενες θα θεωρείται νικητής ο κατά σειρά αναδειχθείς επιλαχών. Στον κάθε νικητή θα διατίθεται συμμετοχή στο μάθημα, χωρίς δική του οικονομική επιβάρυνση. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο της Lidl Food Academy, Στασικράτους 34, Λευκωσία, 1066.

 

 1. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην εταιρία «LIDL CYPRUS» να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί των επάθλων.

 

 1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και μέσω Email. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής παρά την προσπάθειά του δεν καταστεί δυνατόν να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τυχερό ή άκυρης συμμετοχής λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων του διαγωνισμού ή μη ανταπόκρισης του νικητή εντός 48 ωρών από την τηλεφωνική ή μέσω Email ενημέρωσή του, τότε, δεν υφίσταται υποχρέωση της Lidl Cyprus για απόδοση του επάθλου. Στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα αυτής της παραγράφου το εν λόγω δώρο θα το κερδίσει ο εκάστοτε αναπληρωτής νικητής κατά τη σειρά που αναδείχτηκε από την κληρωτίδα σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω.

 

 1. Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει/δημοσιοποιήσει τον διαγωνισμό, τα ονόματα των νικητών αλλά και φωτογραφικό υλικό από την παράδοση του επάθλου στην ιστοσελίδα της Lidl Cyprus, στο προφίλ της στο Facebook, αλλά και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέσα.

 

 1. Η Lidl Cyprus έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής των σεμιναρίων αλλά και των κληρώσεων και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ή εφόσον λάβει τέτοια εντολή από δημόσια κυπριακή αρχή.

 

 1. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού και την εταιρεία MSPS Cyprus (Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία) η οποία ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Lidl Cyprus για τις ανάγκες διεξαγωγής της κλήρωσης και της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στην επικοινωνία και διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού μέσω της ανάρτησης/ δημοσιοποίησης του ονόματος των νικητών και φωτογραφικού και βιντεοσκοπικού υλικού αυτών σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείται βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.com.cy Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

 1. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος) από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

 

Ειδικές σημειώσεις:

Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εκδηλώσεις να διεξάγονται με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια για αυτό, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Lidl Food Academy, παρακαλείστε όπως τηρήσετε τους παρακάτω όρους:

– Να γίνεται συστηματική και συχνή χρήση αντισηπτικού.

– Μόνο οι νικητές, οι συνοδοί τους και όσοι εργάζονται μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο της Ακαδημίας.

– Απαγορεύονται οι δοκιμές με τα χέρια ή μέσα από κατσαρόλες ή άλλα σκεύη.

– Εάν κάποιος νικητής/συνοδός παρουσιάζει οποιαδήποτε από τα συμπτώματα του κορονοϊού, ή έχει έρθει πρόσφατα σε επαφή με άτομο το οποίο παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα, παρακαλείται να μην προσέλθει στη Lidl Food Academy.

– Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί η θερμοκρασία των νικητών/συνοδών πριν την είσοδο στην Ακαδημία.

– Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο νικητή/συνοδού στην Ακαδημία εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για τη δημόσια υγεία.