Όροι και κανονισμοί

1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Cyprus (Πηγάσου 2,7100 Αραδίππου Λάρνακα) και θα διαρκέσει από τη 1/09/2022 η ώρα 00:00 ως και τις 5/10/2022 η ώρα 10:00. («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των όρων συμμετοχής.

2. Το Lidl Wellness Camp, το οποίο διοργανώνεται από την Lidl Cyprus πρόκειται να διεξαχθεί από τις 15 έως τις 16 Οκτωβρίου 2022 στο χωριό Αγρός και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Ρόδον (Αγρός, 4860, Επαρχία Λεμεσού, Κύπρος). Eίναι ένα διήμερο συνέδριο που αποτελείται από σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια που αποσκοπούν στο να προσφέρουν γνώσεις σχετικές με τη διατροφή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Κύπρου ηλικίας 18 και άνω, που θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (www.lidlfoodacademy.com.cy) με τα αιτούμενα στοιχεία, και θα έχουν απαντήσει σωστά ακόλουθη ερώτηση που θα υπάρχει στη φόρμα συμμετοχής «Ποιο μήνα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού (World Food Day); Α. Δεκέμβριο Β. Μάρτιο Γ. Οκτώβριο ή Δ. Αύγουστο». Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Lidl Cyprus. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή αγορά λαχνού.

3. Το δώρο του διαγωνισμού περιλαμβάνει συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια και διαλέξεις του Lidl Wellness Camp, διαμονή για ένα βράδυ (15 Οκτωβρίου 2022) σε οικογενειακή σουίτα (τετράκλινο) στο ξενοδοχείο Ρόδον (Αγρός, 4860, Επαρχία Λεμεσού, Κύπρος) και διατροφή από τις 15 έως τις 16 Οκτωβρίου 2022 για 20 τυχερούς. Η Lidl Cyprus δεν καλύπτει τα κόστη μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, ούτε οποιεσδήποτε έξτρα χρεώσεις γίνουν στα εστιατόρια μπαρ και δωμάτια του ξενοδοχείου. Η αποδοχή του δώρου συνεπάγεται τη συμμετοχή των νικητών σε όλα τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν, όπως αυτά ορίζονται στο πρόγραμμα των σεμιναρίων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.lidlfoodacademy.com.cy. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιο νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης του δώρου, εφόσον αυτός αδυνατεί να παρευρεθεί σε αυτά και θα κληθεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών, με τη σειρά που αναδείχθηκε από την κλήρωση, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε νικητή να επιλέξει τρία (3) ακόμη άτομα- συνοδούς της επιλογής του. Η Lidl Cyprus δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα, ούτε να αντικατασταθεί/ανταλλαγεί με άλλο.

5. Η κλήρωση των είκοσι (20) νικητών και είκοσι (20) επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία της MSPS Cyprus στην οδό Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία, παρουσία νομικού συμβούλου.

6. Ο κάθε νικητής, ως προελέχθη, θα αναδειχθεί μετά από τυχαία κλήρωση και νοουμένου ότι αυτός θα έχει δώσει την ορθή απάντηση στην προαναφερόμενη ερώτηση. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαφανεί ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν έχει δώσει ορθή απάντηση, τότε αυτή η κλήρωση δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεχίζεται η διαδικασία με άλλη κλήρωση μέχρις ότου κληρωθεί διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει δώσει ορθή απάντηση. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρώνονται και οι επιλαχόντες οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δώρο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την κλήρωση, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 10 κατωτέρω.

7. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην εταιρία «Lidl Cyprus» να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί των δώρων.

8. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω Email. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με τον διοργανωτή εντός (τεσσάρων) 4 ημερών ή/και δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο ή/και δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, δεν υφίσταται υποχρέωση της Lidl Cyrpus για απόδοση του δώρου, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο και θα κληθεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών, με τη σειρά που αναδείχθηκε από την κλήρωση, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία.

9. Η Lidl Cyprus έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου αλλά και της κλήρωσης και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ή εφόσον λάβει τέτοια εντολή από δημόσια κυπριακή αρχή, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς για λόγους που αφορούν την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19.

10. Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο 2 μηνών από την αποστολή/παράδοση του δώρου στους νικητές. Σε περίπτωση διανομής μη χρηματικών δώρων, τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται. Το όνομα ή/και ο τόπος διαμονής του νικητή ενδέχεται να δημοσιευτεί/ούν στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του Διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Σε περίπτωση που πρόκειται να λάβει χώρα φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση με τους νικητές του διαγωνισμού, το παραχθέν υλικό των οποίων θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Διοργανωτή ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα, ο Διοργανωτής θα ζητήσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 ΓΚΠΔ έχετε ως συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (υποκείμενα των δεδομένων), δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση dataprotection@lidl.com.cy ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία. Αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων για την Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082, Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο διαγωνισμών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας στην ενότητα που αφορά τους διαγωνισμούς.

11. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης), από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό αυτού του όρου που αφαιρέθηκε.

Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.